Algemene voorwaarden

In deze voorwaarden wordt verstaan:

Kathshuis Interieurvormgeving hierna te noemen Kathshuis.

Karin Luiken

Prinsendreef 2
4841 LK Prinsenbeek
Tel: 06 11 22 31 66

Email: info@kathshuis.nl
K.v.K: 61435252

BTWnr: NL001681209B28
Reknr: NL70 RABO 0191 9709 13

Diensten:


Kathshuis is een interieurontwerp & adviesburo. Kathshuis ontwerpt en geeft advies op het gebied van interieur voor particulieren en bedrijven.

Opdrachtgever:


Elke natuurlijke of rechtspersoon die tot Kathshuis een contractuele relatie staat uit hoofde van een met Kathshuis gesloten 1 overeenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder ”opdrachtgever” ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening zal worden geleverd.

Toepasselijkheid:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle te leveren diensten van Kathshuis aan de opdrachtgever. Van het in deze Algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien er voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Indien ook de opdrachtgever naar algemene of specifieke voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de opdrachtgever niet van toepassing. Mits en indien zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de opdrachtgever niet in strijd komen met de voorwaarden van Kathshuis, dan is slechts het in de voorwaarden van Kathshuis bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de opdrachtgever doet aan het voorgaande niet af. Kathshuis is gerechtigd de inhoud van de Algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Deze wijzigen worden bekend gemaakt op de website van Kathshuis en treden 14 dagen na de bekendmaking in werking, of op een andere datum die bij de bekendmaking vermeld zal worden. Wijzigingen in de Algemene voorwaarden gelden dan ook voor diensten die na de ingangsdatum van de gewijzigde Algemene voorwaarden in behandeling worden genomen bij Kathshuis.

Totstandkoming overeenkomst:


Een overeenkomst met Kathshuis komt eerst tot stand wanneer er een aan Kathshuis gegeven order schriftelijk dan wel per mail is bevestigd. Een order wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop Kathshuis de ondertekende offerte/opdrachtbevestiging binnen de daarin gestelde termijn terug heeft ontvangen van de opdrachtgever. Bij het aangaan van een overeenkomst met Kathshuis in welke vorm dan ook, geeft de opdrachtgever te kennen akkoord te gaan met alle genoemde punten van de Algemene voorwaarden. Op alle overeenkomsten gesloten met Kathshuis is het Nederlandse recht van toepassing.
Kathshuis heeft te allen tijde het recht zonder opgaaf van redenen een potentiële opdrachtgever te weigeren.

Uitvoering van de overeenkomst:


Kathshuis zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van d op dat moment bekende stand der wetenschap. Indien er voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Kathshuis het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De opdrachtgever zorgt ervoor, dat alle gegevens waarvan Kathshuis aangeeft, dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te weten, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig aan Kathshuis worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Kathshuis zijn verstrekt heeft Kathshuis het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging vloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Kathshuis is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook. De opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor keuze en toepassing van het door Kathshuis gegeven advies. Ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door opdrachtgever materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door Kathshuis tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. De uitwerking van het advies of de afgesproken diensten zijn afhankelijk van veel factoren buiten de invloed van Kathshuis.

Wijziging van de overeenkomst:


Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen de Partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dien overeenkomstig aan te passen.
Indien partijen overeenkomen, dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Kathshuis zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
Indien de wijziging of aanvulling financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Kathshuis de opdrachtgever hierover van te voren inlichten.Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Kathshuis daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door de namens de opdrachtgever aangebracht, die de hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever in rekening gebracht.

Door de opdrachtgever na het verstrekken van de alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Kathshuis ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon gegeven dan is het risico voor de ten uitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van opdrachtgever. Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert is hij gehouden aan Kathshuis alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van voorbereiding, materiaalaanschaf, provisie e.d. ) te vergoeden en indien Kathshuis zulks wenst de voor de uitvoering van de opdracht bestemde materialen en halffabricaten voor zijn rekening te nemen tegen de door Kathshuis in haar calculatie opgenomen prijzen: alles onverminderd het recht van Kathshuis op vergoeding wegens winstderving, zo mede van de overige uit de annulering voortvloeiende kosten en schaden.

Ontbinding van de overeenkomst:


De vorderingen van Kathshuis op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen. Na het sluiten van de overeenkomst aan Kathshuis ter kennis genomen omstandigheden geven Kathshuis goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Indien Kathshuis de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.In de genoemde gevallen is Kathshuis bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, onverminderd het recht van Kathshuis schadevergoeding te vorderen.

Prijzen:

Alle genoemde prijzen in de offerte van Kathshuis worden weergegeven in Euro’s en zijn exclusief de wettelijke geldende Btw-tarieven en andere heffingen van overheidswege, exclusief reiskosten en exclusief overige kosten die nodig zijn om de diensten te leveren, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Alle genoemde prijzen in een offerte/opdrachtbevestiging van Kathshuis zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals verzendkosten, belastingen, heffingen en overige kosten van derden. Kathshuis behoud het recht om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar vóór de dag van levering, verhoging en één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhoging in kosten te brengen bij de opdrachtgever. Genoemde tarieven, kortingen en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige te leveren diensten. Kathshuis behoudt zich het recht te allen tijde de tarieven aan te passen. Mondelinge gemaakte afspraken en bedingen binden Kathshuis eerst nadat deze schriftelijk of per email door Kathshuis zijn bevestigd.

Leveringsvoorwaarden:


Na een eerste uitgebreid kennismakingsgesprek waarin de situatie wordt opgenomen, ontvangt de opdrachtgever zo spoedig mogelijk een offerte/opdrachtbevestiging met daarin vermeld een overzicht van de gewenste diensten, reiskosten, eventuele kosten van diensten van derden, wettelijke geldende Btw-tarieven, het totaalbedrag, eventuele kortingen en de uiterste datum van de geldigheid van de offerte/opdrachtbevestiging.

Alle diensten van Kathshuis worden volgens afspraken tussen opdrachtgever en Kathshuis uitgevoerd. Een door Kathshuis opgegeven termijn voor het volbrengen van de diensten heeft een indicatieve strekking. Kathshuis is nooit aansprakelijk voor vertragingen in de leveringen door derden.
 De opdrachtgever is vrij in het opvolgen van adviezen van die Kathshuis geeft, mocht de opdrachtgever besluiten een advies (gedeeltelijk) niet op te volgen is de opdrachtgever wel verplicht tot volledige betaling van de geleverde diensten aan Kathshuis.
Kathshuis is nooit aansprakelijk voor het (gedeeltelijk) niet opvolgen van de adviezen.

De diensten van Kathshuis worden met de uiterste zorgvuldigheid en onafhankelijk uitgevoerd.
 Klachten die direct verband houden met uitgevoerde diensten van Kathshuis dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 werkdagen na afronding van de geleverde diensten, schriftelijk aan Kathshuis worden medegedeeld.
 Alle te leveren diensten van Kathshuis die de opdrachtgever aanvraagt worden vermeld in de offerte/opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever extra diensten buiten de offerte/opdrachtbevestiging om wil en de levering in gedeelten geschiedt, heeft Kathshuis het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen, waarvan de kosten voor rekening van de opdrachtgever zijn.

Levering van de diensten van Kathshuis op een ander adres dan het factuuradres is mogelijk. Opdrachtgever dient dit aan te geven voor het versturen van de offerte/opdrachtbevestiging. Dit graag goed communiceren om een goede afhandeling te bevorderen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit de met Kathshuis gesloten overeenkomst aan derden over te dragen.

Eigendomsrecht, gebruik en licentie:

Alle uit de geleverde diensten voortvloeiende rechten van intellectuele eigendom waaronder: het octrooirecht, het modelrecht, en het auteursrecht, komen toe aan Kathshuis.
 Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Kathshuis daartoe bevoegd.
Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van naam van Kathshuis openbaar te maken of te verveelvoudigen. In het kader van de geleverde diensten van Kathshuis blijven de tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, ontwerpen, schetsen en foto’s en andere materialen en bestanden eigendom van Kathshuis, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

Wanneer de opdrachtgever voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Kathshuis, verkrijgt de opdrachtgever een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp. Kathshuis heeft, met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp en foto’s te gebruiken voor publiciteit of promotie.

Betaling:

Alle betalingen dienen te geschieden in Euro’s. Bij betaling via bank of giro geldt de datum van creditering van de bank van Katshuis als de datum van betaling.
Betaling dient gedaan te worden binnen 14 dagen na de factuurdatum.

De betaalmethoden hiervoor is:


Overschrijving via bank of giro, op rekeningnummer: NL70 RABO 0191 9709 13 t.n.v. Kathshuis Interieurvormgeving, Prinsendreef 2, 4841LK Prinsenbeek en onder vermelding van het factuurnummer (staat vermeld op de factuur). Is de opdrachtgever in verzuim dan is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 2%. Bij het in gebreke blijven zijn alle hieruit voortvloeiende (buitengerechtelijk) incassokosten voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten zijn gelijk aan het incassotarief opgesteld door de Orde van advocaten. Wanneer Kathshuis evenwel aantoont dat deze ter inning van haar vorderingen hogere kosten heeft moeten maken welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan komen ook deze kosten voor vergoeding door de opdrachtgever in aanmerking. In geval van liquidatie, faillissement, of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Kathshuis en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Kathshuis onmiddellijk opeisbaar zijn.
Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds der afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen, die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

De eigendom der goederen en rechten blijft aan Kathshuis Interieurvormgeving en gaat eerst voor zover bedongen, over op schadevergoeding ter zake van de geleverde goederen, waaronder begrepen die van voorafgaande leveringen zal hebben voldaan.
Voor opdrachten, welke een lange bewerkingstijd vereisen kan deelbetaling worden verlangd. Deze deelbetalingen dienen vooraf te worden overeengekomen. Iedere deellevering waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een opdracht, kan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Wanneer Kathshuis al werkzaamheden met betrekking tot de opdracht heeft verricht en opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat Kathshuis zou toekomen tot geheel vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen.

Wanneer er sprake is van zijn wil onafhankelijke omstandigheden of bepaalde gedragingen of handelingen aan de zijde van opdrachtgever waaronder Kathshuis redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij de opdracht verder vervult, heeft Kathshuis het recht deze opdracht neer te leggen. In dit geval heeft zij het recht op het honorarium voor tot op dat moment verrichtte arbeid en op vergoeding van tot op dat moment gemaakte kosten en is zij verplicht de bereikte resultaten ter beschikking te stellen.

Persoonsgegevens:


Uw persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van Kathshuis opgeslagen om opdrachten te verwerken. Kathshuis geeft nooit persoonsgegevens aan derden en zal er alles aan doen om te voorkomen dat uw gegevens in handen kunnen vallen van derden. Kathshuis hanteert bij het gebruik van uw persoonlijke gegevens de desbetreffende wetgeving.

Aansprakelijkheid:


Indien Kathshuis aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrenst: De aansprakelijkheid van Kathshuis, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering.
Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet wordt gedekt, is Kathshuis beperkt tot eenmaal de factuurwaarde van de opdracht (inclusief Btw) althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Kathshuis of haar ondergeschikten. Kathshuis is nooit aansprakelijk voor vervolgschade.

Geschillen:

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlandse Recht van toepassing. Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn worden alle geschillen van welke aard dan ook, verband houdende of voortvloeiende uit door Kathshuis en de opdrachtgever aangegane overeenkomsten en door Kathshuis verrichtte leveringen berecht door een bevoegd Nederlands rechter in het arrondissementdistrict kiest.

Overmacht:

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet een jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzakken, voorzien of niet voorzien waarop Kathshuis geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Kathshuis niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Kathshuis opgeschort. Indien de periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
Indien Kathshuis bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is zij gerechtigd het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betreft het een afzonderlijk contract.

De opdrachtgever krijgt de Algemene voorwaarden van Kathshuis bij de offerte/opdrachtbevestiging meegestuurd. De opdrachtgever dient voor het bevestigen van de offerte van deze voorwaarden op de hoogte te zijn en te tekenen voor akkoord.

Kathshuis Interieurvormgeving © 2015

  •    
  • Prinsendreef 2
  • 4841 LK Prinsenbeek